Najaars ALV 2016

Najaars ALV 2016

Op zaterdag 26 november jl. heeft de najaars ALV van de NDB plaatsgevonden. Voor de Algemene Ledenvergadering van de NDB worden de bestuursleden van alle aangesloten lidorganisaties uitgenodigd. In totaal waren 14 van de 25 aangesloten lidorganisaties aanwezig, te weten: DORA, DBMN, DVO, DVS, DOGD, DBA, DONHN, FDB, BDC, PDB, DOT, VDO, RDO, SDC. De volgende zaken zijn besproken en/of besloten:

Benoeming Tim Oosterbroek
De ALV heeft Tim Oosterbroek benoemd tot nieuwe voorzitter van de NDB! Meer over Tim is te vinden in dit nieuwsbericht.

Notulen voorjaars ALV 2016
De notulen van de algemene ledenvergadering van 28 mei 2016 vastgesteld, deze kunt u hier terugvinden.

Jaarplan en begroting 2017
Tijdens de ALV is het jaarplan 2017 en bijbehorende begroting 2017 besproken en vastgesteld.

Nieuw Meerjarenbeleidsplan!
De belangrijke beslissing tijdens de ALV was het vaststellen van het nieuwe beleidsplan 2017 t/m 2020 van de NDB. Dit nieuwe en ambitieuze plan geeft kort samengevat antwoord geeft op de vraag: ‘hoe kunnen wij er als NDB voor zorgen dat wij over vier jaar voor alle dartsgeïnteresseerden het middelpunt van onze sport zijn, en vooral ook kunnen blijven’.

De (gedeeltelijk nieuwe) missie van de NDB is:
De NDB biedt als innovatieve en financieel gezonde bond meerwaarde aan alle soorten beoefenaars, speelgelegenheden, lidorganisaties, verenigingen, organisatoren, begeleiders, aanbieders en andere stakeholders betrokken bij darts. Deze meerwaarde bieden wij door een breed en flexibel aanbod van activiteiten, producten en diensten aan te bieden die aansluiten bij de behoeftes van deze stakeholders.

Omdat wij de volgende visie hebben:
De dartssport dient als erkende sport op een recreatieve, sportieve, veilige en gezonde wijze toegankelijk te zijn voor alle bevolkingsgroepen. De NDB is het middelpunt en dé autoriteit op het gebied van darts in Nederland voor iedereen actief in, geïnteresseerd in of betrokken bij de dartssport.

Wat willen we precies in de komende jaren gaan bereiken?
• Landelijk bereik: overal in Nederland kan men deelnemen aan NDB wedstrijden.
• Binden: over vier jaar beschikt de NDB over een database met daarin minstens 100.000 individuen.
• Presteren: Nederland eindigt standaard in de top 3 tijdens EK’s en WK’s van de WDF.
• Financieel: de NDB is voor 90% selfsupporting en hierdoor minder afhankelijke van subsidies.
• Imago: het imago van de NDB (intern) en dartssport (extern) dient over 4 jaar verbeterd te zijn.

Hoe we dit precies willen gaan doen kunt u dus lezen in het complete meerjarenbeleidsplan.

Statutenwijziging
Voor uitbreiding van de reglementen van de NDB rondom matchfixing was een statutenwijziging nodig. Deze wijziging is door de ALV bekrachtigd. De NDB heeft een overeenkomst met het Intituut Sport Rechtspraal voor haar tuchtrecht, dopingreglement, reglement seksuele intimidatie en nu dus ook reglement matchfixing.

Overige onderwerpen
Naast de formele agendapunten heeft het bestuur een uitgebreide presentatie gegeven over de NDB en de dartssport. Zo zijn alle prestaties en winnaars gepresenteerd en heeft de NDB aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen rondom activiteiten en toernooien. Een aantal belangrijke zijn:

• De NDB gaat juridisch onderzoek doen naar bezwaar- en beroepsprocedures vanuit lidorganisaties.
• De WDF heeft tijdens haar laatste vergadering besloten de minimale leeftijd voor ‘WDF Cups’ (zoals World Cup) en de (65%) speelgerechtigdheidsregel te schrappen. De NDB staat hier kritisch tegenover en heeft hier vragen over gesteld. Of deze besluitvorming invloed heeft op het beleid van de NDB moet nog onderzocht en besproken worden.
• In het voorjaar worden twee extra bijeenkomsten georganiseerd. De eerste t.b.v. nieuw jeugdbeleid van de NDB, de tweede t.b.v. de internationale dartsorganisaties en invloed op NDB.
• Uiteraard heeft de ALV teruggeblikt op het zowel sportief als organisatorisch fantastisch verlopen WDF Europe Cup Darts 2016 in Egmond aan Zee.

Het complete verslag van de ALV wordt gepubliceerd zodra deze vastgesteld wordt door de volgende ALV, gepland in het voorjaar van 2017.

Lees meer.. http://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/2502-najaars-alv-2016